PHỤ TÙNG & LỌC MÁY NÉN KHÍ COMPAIR

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1630 | Cật nhập lần cuối: 9/25/2014 12:44:59 PM | RSS

COMPAIR - Demag

 

COMPRESSOR MODEL
 

TYPE
 

ORIGINAL REFERENCE

DS 100 up to 104

Separator

 

13088474

 

Air filter
 

13249474

 
 

Oil filter
 

587374

DS 130 up to 134
 

Separator
 

13088474

 
 

Air filter
 

13249474

 
 

Oil filter
 

4425274

DS 20
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

29504036

 
 

Oil filter
 

10654074

DS 70 up to 74
 

Separator
 

13138274

 
 

Air filter
 

13203674

 
 

Oil filter
 

587374

JOCKEY 012 5,2 / 6,1 m3
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

587374

JOCKEY 012 7,4 / 8,0 m3
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

587374

JOCKEY 016
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

29504406

 
 

Oil filter
 

10884174

JOCKEY 20 up to 16 m3
 

Separator
 

10651774

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

JOCKEY 20 up to 25 m3
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

L 04
 

Separator
 

10533574

 
 

Air filter
 

11207674

 
 

Oil filter
 

4819974

L 05
 

Separator
 

10533574

 
 

Air filter
 

11207674

 
 

Oil filter
 

4819974

L 07
 

Separator
 

10533574

 
 

Air filter
 

11207676

 
 

Oil filter
 

4819974

L 11
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

11224574

 
 

Oil filter
 

4819974

L 15
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

100001611

 
 

Oil filter
 

4819974

L 18
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

100001611

 
 

Oil filter
 

4819974

L 22
 

Separator
 

13010174

 
 

Air filter
 

100001611

 
 

Oil filter
 

4819974

L 22 S
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11380674

 
 

Oil filter
 

11381974

L 30
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11380674

 
 

Oil filter
 

11381974

L 37
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11380674z

 
 

Oil filter
 

11381974

L 37 S
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

L 45
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

L 45 SR
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

L 55
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

L 75
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

L 75 S
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

L 75 SR
 

Separator
 

98262-197

 
 

Air filter
 

98262-207

 
 

Oil filter
 

98262-220

L 90
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

L 110
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

L 132
 

Separator
 

11427274

 
 

Air filter
 

11516974

 
 

Oil filter
 

4425274

L 132 C
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

L 160
 

Separator
 

11427274

 
 

Air filter
 

11516974

 
 

Oil filter
 

4425274

L 200
 

Separator
 

11427474

 
 

Air filter
 

11516974

 
 

Oil filter
 

4425274

L 250
 

Separator
 

11427474

 
 

Air filter
 

11516974

 
 

Oil filter
 

4425274

MARATHON 220 up to  222
 

Separator
 

10494574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

MARATHON 250 up to 302
 

Separator
 

10494574

 
 

Air filter
 

29504526

 
 

Oil filter
 

4425274

MARATHON 350 up to 422
 

Separator
 

10494474

 
 

Air filter
 

6296777

 
 

Oil filter
 

4425274

RALLYE 040 up to 062
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11380674

 
 

Oil filter
 

11381974

RALLYE 070 up to 112
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

RALLYE 070 up to 112 from serial N°446
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

11323374

 
 

Oil filter
 

4425274

REGATA 140  up to 200
 

Separator
 

10882574

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 10 D
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 10 DS
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 10 ES
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 100 D
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

5151274

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 100 DW
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

5151274

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 101 D
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 121 D
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 14 D
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 140 DS up to 142 DS
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 141 DS
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 17 DS
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 170 DS up to 174 DS
 

Separator
 

614874

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 20 DS
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

5773274

SC 20 DS-1
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

5773274

SC 20 DS-2
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

5773274

SC 20 DS-3
 

Separator
 

10533574

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

10654074

SC 23 D
 

Separator
 

4115374

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 230 DS up to 234 DS
 

Separator
 

4115374

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 28 DS
 

Separator
 

4555974

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SC 3 DS
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

4005074

 
 

Oil filter
 

587374

SC 3 ES
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

4005074

 
 

Oil filter
 

587374

SC 30 DS
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SC 30 DS-1
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SC 30 DS-2
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SC 38 DS
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

4005074

 
 

Oil filter
 

587374

SC 40 DS
 

Separator
 

489174

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

587374

SC 40 DS
 

Separator
 

10012674

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

587374

SC 40 DS-1
 

Separator
 

10012674

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

587374

SC 40 DS-2
 

Separator
 

10012674

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

587374

SC 5 DS
 

Separator
 

691674

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

587374

SC 5 ES
 

Separator
 

691674

 
 

Air filter
 

4005074

 
 

Oil filter
 

587374

SC 50 D
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

5150574

 
 

Oil filter
 

587374

SC 50 DS
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

29504476

 
 

Oil filter
 

587374

SC 50 DS-1
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

29504476

 
 

Oil filter
 

587374

SC 50 DT-1
 

Separator
 

10525274

 
 

Air filter
 

29504476

 
 

Oil filter
 

587374

SC 7 D
 

Separator
 

691674

 
 

Air filter
 

927074

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 7 DS
 

Separator
 

691674

 
 

Air filter
 

29504406

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 7 ES
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 70 D
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

5150574

 
 

Oil filter
 

587374

SC 70 DS up to  104 DS
 

Separator
 

4179274

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

SC 70 DW
 

Separator
 

542274

 
 

Air filter
 

5150574

 
 

Oil filter
 

587374

SE 012
 

Separator
 

4179274

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

SE 016
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

29504406

 
 

Oil filter
 

4425274

SE 020
 

Separator
 

4115374

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SE 10 S
 

Separator
 

4555974

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SE 11 P
 

Separator
 

5482874

 
 

Air filter
 

29504036

 
 

Oil filter
 

4819974

SE 11 P normal type
 

Separator
 

4555974

 
 

Air filter
 

29504036

 
 

Oil filter
 

4819974

SE 11 S
 

Separator
 

4555974

 
 

Air filter
 

4472874

 
 

Oil filter
 

4819974

SE 111 S
 

Separator
 

652674

 
 

Air filter
 

29504376

 
 

Oil filter
 

4425274

SE 116 S up to 155 S
 

Separator
 

10651774

 
 

Air filter
 

29504356

 
 

Oil filter
 

4425274

SE 116 S fino a 155 S normal type
 

Separator
 

10882474

 

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng: