phụ tùng máy nén khí KAESER

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1981 | Cật nhập lần cuối: 9/18/2014 10:18:46 AM | RSS

~Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
SX 3/4/6 with KC  6.1892.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1901.1  6.2018.0
SX 3/4/6 with SC  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1901.1  6.2024.0
SX 7  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1876.1  6.2024.0
SX 3/4/5/7.5 (2008)*
 5.3398.0 (Pre-Filter)
402532.0 (Cabinet Filter)  6.4212.0  6.3461.0  6.4334.0
Airtower C (2008)*
 5.0857.0 (Pre-Filter)  6.4212.0  6.3461.0  6.4334.0
SM 8/11 w/ Filter Door  6.1941.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1985.1  6.2009.0
SM 8/11 w/ Integrated Filter Mat  6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1985.1  6.2009.0
SM 8/11 w/ Cylindrical Sep. Tank
 6.1891.0 (Pre-Filter)  6.0215.0  6.1876.1  6.2024.0
SM 7.5/10/15  5.3353.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4212.0  6.3462.0  6.3795.0
SK 11  6.1941.0 (Pre-Filter)  6.1994.0  6.1985.1  6.2010.0
SK 15/20  5.3348.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4161.0  6.3462.0  6.3792.0
SK 15/20 (2010)
 5.5850.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4432.0  6.3462.0  6.3792.0
SK 18/25  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1994.0  6.1985.1  6.2010.0
SK 19/26  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2003.0  6.1985.1  6.2008.1
AS 20/25/30  5.3337.0 (Pre-Filter)
6.3572.0 (Cabinet Filter)  6.4163.0  6.3463.0  6.3789.0
AS 30/35 (Old)  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2000.0  6.1985.1  6.2011.1
AS 31/36/44  6.1687.0 (Pre-Filter)  6.2055.0  6.1985.1  6.2011.1
AS 47  6.1687.0 (Pre-Filter)  6.3540.0  6.1985.1  6.2011.1
ASD Series  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.4143.0  6.3463.0  6.3669.0
Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
BS 44/50/60  6.1938.0 (Pre-Filter)  6.1996.0  6.1981.1  6.2012.1
BS 51/61  6.1938.0 (Pre-Filter)  6.2084.0  6.1981.1  6.2012.1
BS 51/61 (Old)
 6.1938.0 (Pre-Filter)  6.1996.0  6.1981.1  6.2012.1
BSD 40/50  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)  6.2085.0  6.3464.1  6.3569.0
BSD 40/50/60
(Version 2)(2)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)  6.4139.0  6.3464.1  6.3569.0
CS 75/90/120  6.1945.0 (Pre-Filter)  6.1997.0  6.1981.1  6.2013.0
CS 76/91/121  6.1945.0 (Pre-Filter)  6.2085.0  6.1981.1  6.2013.0
CS 76/91/121 (Old)
 6.1945.0 (Pre-Filter)  6.1997.0  6.1981.1  6.2013.0
CSD 60/75/100S  6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1938.0 (Pre-Filter Door)  6.3564.0  6.3464.1  6.3571.0
CSD 60/75/100S
(Version 2)(3)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)  6.4149.0  6.3464.1  6.3571.0
CSD 60/75/100S (Version 3)(3)  6.1687.0 (Pre-Filter)
7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.4149.0  6.4493.0  6.3571.0
CSD 100/125  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1945.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.3465.0  6.3623.0
CSD 100/125        (Version 2)(4)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1945.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.4693.0  6.3623.0
DS 140/170/200/220  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2014.0
DS 141/171/201/241  6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.2182.0  6.1979.2  6.2132.0
DSD 100/100S/125/150(5)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
DSD 125/150/175 (2007)
 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.4148.0  6.3465.0  6.4272.0
DSD 200  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1687.0 (Pre-Filter Door)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
DSD 200/250 (2007)
 7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)  6.4248.0  6.3465.0  6.4272.0

(1) Standard unit does not come with Pre-Filter Doors. The Filter Mats for the Option Pre-Filter Doors are not included in the Filter Kit Price.
(2) BSD Version 2 part numbers has a 1 in the first position to right of decimal: XXXXXX.1XXXX. From about June 2004.
(3) CSD 60/75/100S Version 2 part numbers have a 2 in the first position to right of the decimal: XXXXX.2XXXX. From about June 2004. CSD 60/75/100S Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about August 2011.
(4) CSD 100/125 Version 2 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
(5) DSD 100S/100/125/150 units built after January 2005 have filter mat #7.4519.0 in control cabinet (like DSD 200).
Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
ES  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1995.0  6.1979.2  6.2015.0
ESD 250/300  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2182.0  

    6.1979.2

 6.3559.0
ESD 250/300
(Version 2)(1)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)  6.2182.0  6.3465.0  6.3559.0
ESD 250/300
(Version 3)(1)  7.4519.00040 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0
FS
 6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2134.0
FS (Old)  6.1943.0 (Pre-Filter)  6.1989.0  6.1979.2  6.2017.0
FSD  7.4519.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter)  6.4198.0  6.3465.0  6.3765.0
GS(2)  N/A  6.1995.0  6.1979.2  6.2134.0
HS(2)  N/A  6.3514.0  6.1979.2  6.2134.0
HSD(2)  7.4519.0 (Cabinet Filter)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0

(1) ESD Version 2 from about February 2006. ESD Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
(2) GS, HS, and HSD are water-cooled only
Model  Filter Mats  Air Filter  Oil Filter  Air/Oil Separator
SFC 8  6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0 (Pre-Filter Door)  6.4212.0  6.3462.0  6.3795.0
SFC 11  6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3348.0 (Pre-Filter Door)  6.4161.0  6.3462.0  6.3792.0
SFC 11/15 (2010)  7.4519.0 (Cabinet Filter)
5.5850.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4432.0  6.3462.0  6.3792.0
SFC 18S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3337.0 (Pre-Filter Door)  6.4163.0  6.3463.0  6.3789.0
SFC 18/22/30S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00020 (Freq. Controller)  6.4143.0  6.3463.0  6.3669.0
SFC 30/37  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.2085.0  6.3464.1  6.3569.0
SFC 37
(Version 2)2  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.3184.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.4139.0  6.3464.1  6.3569.0
SFC 45/55/75S  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.3564.0  6.3464.1  6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 2)(2)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00010 (Freq. Controller)  6.4149.0  6.3464.1  6.3571.0
SFC 45/55/75S
(Version 3)(2)  6.1687.0 (Cabinet Filter)
6.1938.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Freq. Controller)  6.4149.0  6.4493.0  6.3571.0
SFC 90S/110S  6.3572.0 (Cabinet Filter)   6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.3465.0  6.3623.0
SFC 90S/110S (Version 2)(3)  6.1945.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.4693.0  6.3623.0
SFC 75/90/110/132/160  6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0 (Frequency Controller)  6.2185.0  6.1979.2  6.2132.0
SFC 75/90/110/132S (2007)
 6.1687.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.0, 5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4148.0  6.3465.0  6.4272.0
SFC 132/160 (2007)
 6.1943.0 (Pre-Filter)
5.3353.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4248.0  6.3465.0  6.4273.0
SFC 200/250  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.0, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.2182.0  6.1979.2  6.3559.0
SFC 200/250 (Version 2)(4)  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.3140.01110, 7.4519.00010 (Frequency Controller)  6.2182.0  6.3465.0  6.3559.0
SFC 200/250 (Version 3)(4)  6.1943.0 (Pre-Filter Door)
7.4519.00040 (Cabinet Filter)
5.3353.00030, 7.4519.0 (Frequency Controller)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0
SFC 315  6.1938.0 (Pre-Filter)
7.4519.0 (Frequency Controller)  6.4198.0  6.3465.0  6.3765.0
SFC 410/515(5)  6.3572.0 (Cabinet Filter)
5.3353.0, 5.3353.00020, 6.3572.0, 5.337.0 (Frequency Controller)  6.6323.0  6.3465.0  6.3559.0

(1) Standard unit does not come with Pre-Filter Doors (except for SFC 11. The Filter Mats for the Option Pre-Filter Doors are not included in the Filter Kit Price.
(2) SFC 37 Version 2 part numbers has a 1 in the first position right of the decimal: XXXXXX.1XXXX. SFC 45/55/75S part numbers have 2 in the first position right of the decimal: XXXXXX.2XXXX. From about June 2004. SFC 45/55/75S Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about August 2011
(3) SFC90S/110S Version 2 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
(4) SFC 200/250 Version 2 from about February 2006. Version 3 are equipped with Sigma Control 2, from about September 2011.
(5) SFC 410 and SFC 515 are water-cooled only.
Model  Filter
Mats  Air
Filter  Oil
Filter  Air/Oil
Separator  Gas Ballast Air
Filter Cartridge  Controller
Filter
ASV Series  6.1943.0  6.3540.0  6.1901.1  6.3548.0  6.3528.0  6.2046.0
BSV Series  6.1687.0  6.2045.0  6.1985.1  6.2042.0  6.3528.0  6.2046.0
CSV Series  6.1938.0  6.3547.0  6.1981.1  6.3549.0  6.3528.0  6.2046.0

Giá bán: VND

Giá trên web chỉ mang tính chất tham khảo.

S.lượng: